Privatlivspolitik

De relevante persondataretlige regler, som på nuværende tidspunkt gælder for vores behandling af personoplysninger, er fastsat i databeskyttelsesforordningen (forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016) og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018).

Vores databeskyttelsespolitik vedrører vores behandling af personoplysninger, når vi er dataansvarlige. Det er tilfældet i en række situationer, bl.a. ved behandling af vores klienters sager, ansættelse af nye medarbejdere og markedsføringsaktiviteter.

1. Dataansvarlig
Brøndgraversen Advokater beskytter og behandler vores klienters, modparters, leverandørers, medarbejderes, samarbejdspartneres og modtagere af markedsføringsinformationer mv. personoplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondataretlige lovgivning.

2. Personoplysninger som behandles
”Personoplysninger” omfatter enhver form for information om en identificerbar fysisk person, f.eks. personens navn, mailadresse, CPR-nummer og adresse samt oplysninger om personens fysiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale forhold. Oplysninger om juridiske personer er således ikke omfattet af definitionen ”personoplysninger”.

Vi behandler afhængig af sagens eller henvendelsens karakter almindelige oplysninger, identifikationsoplysninger (CPR-nr.), oplysninger om strafbare forhold og følsomme oplysninger.

3. Hvor oplysningerne kommer fra
Vi indsamler personoplysninger direkte hos klienten eller fra tredjemand, fx. offentlige myndigheder eller samarbejdspartnere.

4. Behandling af personoplysninger
”Behandling” af personoplysninger dækker over enhver aktivitet, som personoplysninger gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, systematisering, organisering, opbevaring, tilpasning, ændring, søgning, brug eller videregivelse.

Vi behandler primært personoplysninger om vores klienter, modparter, leverandører, medarbejdere og samarbejdspartnere, dog kun i det omfang, at det er nødvendigt til de konkrete formål, og der er et lovligt grundlag herfor.

Som oftest vil det være nødvendigt for os at behandle almindelige personoplysninger i form af navn, titel, telefonnummer og e-mailadresse. Denne behandling sker, så vi kan levere vores juridiske ydelser, fakturere samt kvalitetssikre og kontrollere korrekt, og så vi kan leve op til de krav om dokumentation for identitet efter hvidvaskloven, som vi er underlagt i forhold til en række sager.

Derudover kan det i visse situationer være nødvendigt for os at behandle oplysninger om strafbare forhold og følsomme oplysninger såsom helbredsoplysninger.

5. Videregivelse af personoplysninger
Vi videregiver alene vores klienters personoplysninger til eksterne parter, hvis det er nødvendigt, og der er et lovligt grundlag herfor. Det kan være offentlige myndigheder, private virksomheder eller personer, fonde, foreninger mv. afhængigt af sagens karakter. Derudover overlader vi oplysninger til vores databehandlere (f.eks. IT-leverandører).

Internt er det alene de af vores medarbejdere, der har et arbejdsbetinget behov for at se vores klienters personoplysninger, der har adgang til disse.

6. Hjemmel vi behandler dine oplysninger på baggrund af
Vi indsamler og behandler personoplysninger på baggrund af følgende hjemmelsgrundlag (dvs. lovlige grundlag):

Vi behandler almindelige personoplysninger om vores klienter med hjemmel i forordningens art. 6, stk. 1, litra b, i de tilfælde, hvor behandlingen er nødvendig for at indgå eller opfylde aftalen om advokatbistand.

Behandlingsgrundlaget kan i denne forbindelse også være en retlig forpligtelse med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c., fx. hvidvaskloven.
 
Vi behandler følsomme oplysninger, når behandlingen er nødvendig for at vores klienters retskrav kan fastlægges, gøresgældende eller forsvares jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f.  

Vi behandler oplysninger om strafbareforhold med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 10 og databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 når det er nødvendigt for varetagelse af en berettiget interesse, og denne interesse klart overstiger hensynet til den registrerede (interesseafvejning.)

Behandlingen finder endvidere sted, efter databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f. 

Vi behandler CPR-numre med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3. samt databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f.

7. Hvornår vi sletter dine oplysninger
Vi sletter vores klienters personoplysninger, som er registreret hos os, når de ikke længere er nødvendige for det eller de formål, som oplysningerne var indsamlet og behandlet til.

Vi har interne retningslinjer for opbevaringstiden af alle kategorier af personoplysninger. Disse er fastsat i forhold til de forpligtelser, vi er underlagt efter gældende lovgivning, herunder dokumentations- og revisionskrav.

8. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesreglerne en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis en klient vil gøre brug af disse rettigheder, skal vedkommende kontakte os. Vores klienter har følgende rettigheder:

Indsigtsret: Vores klienter har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om vedkommende, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse: Vores klienter har ret til at få urigtige oplysninger om dem selv rettet.

Ret til sletning: I særlige tilfælde har vores klienter ret til at få slettet oplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Vores klienter har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af deres personoplysninger begrænset.

Ret til indsigelse: Vores klienter har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af klienten personoplysninger.

Ret til dataportabilitet: Vores klienter har i visse tilfælde ret til at få udleveret en kopi af deres personoplysninger eller få transmitteret personoplysninger direkte fra Brøndgraversen Advokater.

Retten til at trække samtykke tilbage: Hvis vores behandling af klientens personoplysninger er baseret på  samtykke, har klienten til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. Dette kan vores klient gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår nedenfor. Hvis vores klienter vælger at trække deres samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af vedkommendes personoplysninger på baggrund af det tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis klienten tilbagetrækker sit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Klienter og andre relevante parter kan læse mere om deres rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

9. Kontakt
Vores klienter kan kontakte os, hvis de ønsker at udnytte de rettigheder som beskrevet ovenfor under punkt 8, hvis  de ønsker at klage, eller hvis de har andre spørgsmål til vores persondatapolitik.

Vores klienter kan i den forbindelse skrive til den nærmeste juridiske kontaktperson hos os, eller kontakte os på følgende vis:

Brøndgraversen Advokater
CVR-nummer: 41157437
Rødovre Port 25
2610 Rødovre
TLF: +45 60 63 81 98
kontakt@bbadvokater.dk

10. Datatilsynet
Vores klienter kan klage til Datatilsynet over vores behandling a personoplysninger. Se mere på www.datatilsynet.dk

11. Ændringer i vores databeskyttelsespolitik
Vores privatlivspolitik er senest opdateret den 12. juni 2020 og ændres løbende.